Üyelik Sözleşmesi

UPCYPRUS ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- Bir taraftan……………………………..adresinde mukim…………… ……………………… (UPCYPRUS olarak anılacaktır) ile diğer taraftan www.upcyrus.com adresinde yer alan şartlar ve/veya UPCYPRUS müşteri sözleşmesine onay veren hesap sahibi “üye” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

Satıcı Bilgileri

 E-mail adresi:                            …………………………

Müşteri Hizmetleri Numarası: …………………………

 

MADDE 2- İşbu sözleşmenin konusu; gerçek kişi ve/veya gerçek kişi tacir ve/veya şahıs şirketi ve/veya tüzel kişi ve/veya tüzel kişi tacir (bundan böyle sadece üye olarak anılacaktır) durumundaki ÜYE ’nin, elektronik reklam merkezi olan UPCYPRUS (site) içerisinde yer alması ve bu ortam içinde hizmet alması ve/veya üye olması ve/veya alıcılara ulaşması ve/veya satış faaliyetlerine ilişkin reklamlarının düzenlenmesine ilişkindir. “UPCYPRUS” direkt satış hizmeti veren bir internet sitesi ve/veya alışveriş sitesi değildir. 

 

MADDE 3- Üye şahıs ve/veya şirket ve/veya tüzel kişi; işbu sözleşmeyi onaylamakla birlikte KKTC yasalarına göre hizmet vermeyi ve/veya FASIL 149 SÖZLEŞMELER YASASI ve/veya KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASI ve/veya KKTC TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI maddelerine ve keza bu yasalar altında yapılan tüm tüzüklere harfiyen uymayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- Üye, istediği ürünü satabilmek için kişisel bilgilerini paylaşmalıdır.  işbu sözleşmeyi onaylamakla birlikte kişisel verilerini paylaşmayı peşinen kabul etmektedir. Fakat alıcının bilgileri ÜYE tarafından herhangi bir kişi ve/veya şirket ile paylaşılmayacaktır. Üye tarafından paylaşılması halinde ise UPCYPRUS hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Ancak bu hususlara ek olarak, üye ve/veya alıcı şunu bilmelidir ki; yasal mercilerin soruşturma veya kovuşturma maksatları bakımından alıcı ve/veya üye bilgileri talep edilir ise UPCYPRUS, mevzuat uyarınca mecburi olan bilgileri paylaşmak zorundadır. Ayrıca, üye ve/veya alıcıya ait e-mail adresi ve telefon numarası reklam gönderme amaçlı kullanılabileceğine rıza gösterdiklerini işbu sözleşme ile kabul eder. UPCYPRUS ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir.

MADDE 5-  Üye işbu internet sitesini kullanırken paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu kabul ve teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini de eş zamanlı olarak kabul etmiş sayılır.

 

 

MADDE 6-  UPCYPRUS,  ÜYE  tarafından iletilen ve/veya ÜYE tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

MADDE 7- ÜYE, UPCYPRUS’un yazılı onayı olmadan işbu üyelik sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Devrettiği halde ise 3 asgari ücret tutarında cezai tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8- ÜYE, UPCYPRUS bünyesinde satacağı ve/veya kiralayacağı ürün ve/veya hizmetler için gereken her türlü yetki belgesi, izin, lisans vb yükümlülüklerin kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 9- ÜYE, hukuka uygun amaçlarla site içerisinde işlem yapabilir. Üyenin, bu site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "ÜYE", "UPCYPRUS’un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki site ve/veya portal dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde siteye ve/veya başka yere yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "UPCYPRUS"un işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "UPCYPRUS" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MADDE 10- ÜYE, 3. şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “UPCYPRUS”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicileri Koruma Yasası ve/veya bu yasa altın yapılmış olan tüzükler ve/veya ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına yani ÜYE’ye ait olduğunu ve üyenin ve/veya alıcının bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten peşinen “UPCYPRUS”u ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

MADDE 11- ÜYE, hesabını oluştururken sunduğu bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri “UPCYPRUS”a gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde “UPCYPRUS”un uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için üyeye rücu etme hakkı saklıdır.

MADDE 12-  ÜYE”nin site ve/veya  UPCYPRUS sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya  diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması ve/veya UPCYPRUS’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya siteye orantısız yük bindirmesi; sitenin  kaynak kodlarına veya UPCYPRUS sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, sitenin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, UPCYPRUS sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

MADDE 13-  ÜYE’nin site ve/veya UPCYPRUS sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya  diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, site ve/veya siteye ait diğer yazılımların çalışmasını ve/veya diğer kullanıcıların siteden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya siteye orantısız yük bindirmesi; sitenin kaynak kodlarına veya “UPCYPRUS” sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, sitenin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, “SAHİBİNDEN” sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

MADDE 14- UPCYPRUS, işbu üye sözleşmesinde bahsi geçen hizmetleri yerine getirmeyi, işbu “Hesap Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; UPCYPRUS her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan  hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

MADDE 15- UPCYPRUS site içerisinde sunulan hizmetleri ve içerikleri hiçbir bildirimde bulunmaksınız her zaman değiştirebilme ve/veya üyenin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri site üyeleri ve/veya kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.  ÜYE, UPCYPRUS’un kendisinden talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde UPCYPRUS yapabilir. UPCYPRUS tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

MADDE 16- site üzerinden, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu linkler üye tarafından veya sadece referans kolaylığı açısından UPCYPRUS tarafından sağlanmış olabilir. Ancak linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında UPCYPRUS’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

MADDE 17- UPCYPRUS sitenin işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, üye sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. UPCYPRUS "bu tür mesaj ve içeriği giren ÜYE’nin hesabına herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

MADDE 18- UPCYPRUS KKTC yasalarında ve/veya mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak üyeye ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler sitede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 19- UPCYPRUS ve/veya çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin; site içinde üyenin ve/veya kullanıcıların sağladığı içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 20- UPCYPRUS sadece "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. Üyeler ve kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler arasında yapılan ticaretle ilgili garanti taahhüt etmemektedir.

MADDE 21- Yine UPCYPRUS, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu ve/veya sitenin kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır.

MADDE 22- UPCYRUS, bakım ve onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil herhangi bir sebepten ötürü işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili” herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

MADDE 23- UPCYPRUS, siteyi ve/veya verdiği hizmeti makul bir şekilde ve/veya olduğu gibi sağlamakta olup, site ve hizmetin hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya üyenin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır.

MADDE 24- UPCYPRUS site üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve üye siteyi kullanmaya devam ettiği sürece, siteyi ve hizmetleri kullandığı haliyle kabul etmiş sayılır.

MADDE 25- UPCYPRUS ÜYE’nin site ve/veya hizmeti kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya üyenin işbu sözleşmede belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden sorumlu değildir:

MADDE 26- UPCYPRUS, donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan VE/VEYA iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından VE/VEYA site üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan VE/VEYA voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, KIB-TEK’ten kaynaklanan herhangi bir sorundan ve bu sorun nedeni ile meydana gelebilecek sonuçtan, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden VE/VEYA işletim sistemi uyumsuzluklarından sorumlu değildir.

MADDE 27- Her halükarda UPCYPRUS, üyenin siteyi kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda üye ve/veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

MADDE 28- ÜYE’nin başvurusu sırasında verdiği bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, hesap başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, hesabının devam ettiği süreçte üyenin hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle UPCYPRUS; herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek ÜYE’nin hesabını kapatabilir ve/veya tedbir uygulayabilir. Hesabın kapatılması, geçici olarak durdurulması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından UPCYPRUS kendi takdirine bağlı olarak, ÜYE’nin Portal üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir. 

MADDE 29- UPCYPRUS site içinde üye ile ilgili bilgileri KKTC yasalarının cevaz verdiği ölçüde kullanabilir ve/veya üyeye ait gizli bilgileri ancak yasada belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Ve bu bağlamda ÜYE, ilanla ilgili olarak ve/veya satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın ve/veya görüşmenin yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda hesap girişi yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE 30- “UPCYPRUS, işbu üye sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde üye ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda sitenin süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için UPCYPRUS’un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

MADDE 31- UPCYPRUS, Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı anda yürürlüğe girer. ÜYE, bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, bu değişikliklerle ilgili UPCYPRUS’tan herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

 

MADDE 32-. ”üye site  dahilinde eriştiği bilgileri; bu bilgileri ifşa eden üyenin veya UPCYPRUS’un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılara veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve yasal prosedür kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, UPCYPRUS’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için yasal düzenleme kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, UPCYPRUS’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 33- ÜYE, UPCYPRUS hesabı ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için UPCYPRUS’un herhangi bir katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı UPCYPRUS’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 34- ÜYE ilan verirken veya UPCYPRUS sitesini kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak UPCYPRUS’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 35- Site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu site (sınırlı olmamak kaydıyla UPCYPRUS Veri Tabanı, Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte  telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) UPCYPRUS’a aittir ve/veya UPCYPRUS tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. ÜYE, UPCYPRUS hizmetlerini, bilgilerini ve fikri ve/veya telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının UPCYPRUS’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına ve/veya devretme sahip değildirler.

MADDE 36- UPCYPRUS, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu “sözleşmenin değişen hükümleri sitede yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, ÜYE’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

MADDE 37 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, UPCYPRUS işbu üyelik sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, UPCYPRUS için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için UPCYPRUS’tan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "UPCYPRUS’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 38- İşbu üyelik sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda KKTC Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde KKTC Lefkoşa Kaza Mahkemesi yetkilidir.

MADDE 39- İşbu sözleşmede yer alan hükümler, üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üye sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.